Các bước quy trình làm thủ tục xuất nhập khẩu tại sân bay

Các bước quy trình làm thủ tục xuất nhập khẩu tại sân bay

22/11/2022

𝐂𝐚́𝐜 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐪𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐚̂𝐧 𝐛𝐚𝐲 𝐠𝐨̂̀𝐦 𝟒 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐨̂̉𝐧𝐠, đ𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐮̣, l𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐡𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐨̂ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩,l𝐚̂́𝐲 𝐡𝐚̀𝐧𝐠
𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟏: Đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐨̂̉𝐧𝐠
– Đ𝑒̂̉ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑐𝑎̂̀𝑛: 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 + 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛, 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̉ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 (𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒̉ 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑖̣ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒̉ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑒̂̀𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 50𝑘)
𝐶ℎ𝑢́ 𝑦́:  𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑙𝑎̣ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑜́ 𝑣𝑒̉ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑔𝑖̀ đ𝑜́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑒̃ ℎ𝑜̉𝑖 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑙𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎𝑜 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑢̉𝑦 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔.  𝑁𝑒̂́𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐𝑜́ 𝑔ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑎̣𝑛 đ𝑜́ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 đ𝑜̣𝑐 𝑠𝑜̂́ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑙𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐.
𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟐: Đ𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐮̣
– 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑢̣ đ𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛, 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑏𝑜́𝑐 𝑠𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑡𝑢̛̣ 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡 đ𝑒̂̉ đ𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛.
– 𝐻𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ đ𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑢̣ 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 : 
+ 𝑆𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑡𝑢̛̣ 
+ 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑢̉𝑦 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛
+ 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝐶𝑀𝑁𝐷 𝑔𝑜̂́𝑐.
– Đ𝑜́𝑛𝑔 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̀𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑚𝑜̛̉ 𝑡𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑎𝑖.
𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́: 𝐵𝑎̣𝑛 𝑛𝑒̂𝑛 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑢̛𝑢 𝑘ℎ𝑜 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎𝑜 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 đ𝑢̉ 𝑣𝑖̀ 𝑝ℎ𝑖́ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑘ℎ𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝐴𝐼𝑅 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑎́ 𝑐𝑎𝑜, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑙𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑚. 𝑅𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑎̂𝑢 𝑙𝑢́𝑐 đ𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢̉ đ𝑎̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑦 𝑣𝑒̂̀.
𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟑: 𝐋𝐚̀𝐦 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 𝐡𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐥𝐨̂ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩
𝐿𝑈𝑂̂̀𝑁𝐺 𝑉𝐴̀𝑁𝐺
𝐵1: 𝐶ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚:
+𝑇𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑎𝑖
+𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢
+𝐼𝑛𝑣𝑜𝑖𝑐𝑒
+𝑃𝑎𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑠𝑡
+𝐵𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒
+𝐵𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 (𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐𝑎̂̀𝑛)
+𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑛𝑜̣̂𝑝 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢𝑒̂́
𝑇𝑜𝑎̀𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑜̛̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑦 𝑏𝑎̉𝑛 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ
𝐵2: 𝑁𝑜̣̂𝑝 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑠𝑒̂́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑎𝑖, 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑒̂́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑜̛̉ 𝑣𝑎̀ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑜̂ 𝑐𝑢̛̉𝑎 đ𝑜́ 𝑚𝑜̛̉.
𝐵3: 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑜̛̉ 𝑡𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑥𝑜𝑛𝑔, 𝑞𝑢𝑎 𝑏𝑜̣̂ 𝑝ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑡𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑎𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑡𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑜̣̂𝑝 𝑙𝑒̣̂ 𝑝ℎ𝑖́.
𝐿𝑈𝑂̂̀𝑁𝐺 Đ𝑂̉
𝐿𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣ 𝐵1 𝑣𝑎̀ 𝐵3 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑢𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝐵2 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑠𝑒̂́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 ℎ𝑜́𝑎 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 ℎ𝑜́𝑎.
𝐁𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝟒: 𝐋𝐚̂́𝐲 𝐡𝐚̀𝐧𝐠
– 𝑅𝑎 𝑞𝑢𝑎́𝑛 𝑝ℎ𝑜𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑚𝑎̃ 𝑣𝑎̣𝑐ℎ(𝑑𝑜 𝑖𝑛 𝑜̛̉ 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑟𝑒̉ ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐻𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑚𝑎̃ 𝑣𝑎̣𝑐ℎ).
– 𝐾ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑖́ ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑜̛̉ ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑘ℎ𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑐𝑜́:
+ 𝑇𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑎𝑖
+ 𝑀𝑎̃ 𝑣𝑎̣𝑐ℎ
+ 𝐴𝑖𝑟 𝑤𝑎𝑦𝑏𝑖𝑙𝑙  (𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́: 𝐿𝑎̂́𝑦 𝑐𝑎́𝑖 𝑏𝑖𝑙𝑙 𝑚𝑎̀ 𝑙𝑢́𝑐 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑘𝑦́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑢̣.)
– 𝑄𝑢𝑒́𝑡 𝑚𝑎̃ 𝑣𝑎̣𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑒̉ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑠𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑡𝑢̛̣ 𝑙𝑎̂́𝑦 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜 𝑘𝑒̂́ 𝑏𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑙𝑎̂́𝑦 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̀.
– 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑟𝑎 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑖́ 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑥𝑜𝑛𝑔, 𝐻𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑔𝑜̂̀𝑚 :
+𝑇𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑎𝑖 
+ 𝑀𝑎̃ 𝑣𝑎̣𝑐ℎ
+ 𝐶𝑢̣𝑐 ℎ𝑎̀𝑛𝑔
– 𝑇𝑎̣𝑖 đ𝑎̂𝑦 ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑜̛̉ 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑡𝑟𝑎 𝑥𝑒𝑚 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑠𝑜̂́ 𝑏𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̛̀ 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̣𝑐 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑜̛́𝑝 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔.
𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́: 𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑚 ℎ𝑜́𝑎 𝑚𝑎̀ ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑏𝑎𝑜 𝑏𝑖̀ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑟𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑡ℎ𝑎́𝑜 𝑟𝑎 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 đ𝑜́ 𝑛ℎ𝑎.
𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑞𝑢𝑎 ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑎́𝑚 𝑠𝑎́𝑡 𝑜̛̉ 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 𝑥𝑒 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀. 𝑀𝑎̣̆𝑐 𝑑𝑢̀ 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑣𝑒̉ 𝑟𝑎̆́𝑐 𝑟𝑜̂́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑒̂́𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑞𝑢𝑎 1 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 2 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑖, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ ℎ𝑜̉𝑖 𝑚𝑎̂́𝑦 𝑎𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑔𝑎̂̀𝑛 đ𝑜́, 𝑚𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑏𝑎̣𝑛.

LEGEND SHIPPING 
HEAD OFFICE:
260 Chu Van An Street, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 8428 35533596 (24lines)
Hotline 1: +84 934 132 356
Hotline 2: +84 949 935 340
Fax: 8428 35533509
Email: info@legend-shipping.com
HAI PHONG OFFICE:
No.3 Le Thanh Tong Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: 84225 3999679
Fax: 84225 3999569
Email: Lghp@legend-shipping.com

 

Bình luận