CÁCH SỬ DỤNG BẢNG MÃ LOẠI HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU MỚI

CÁCH SỬ DỤNG BẢNG MÃ LOẠI HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU MỚI

21/11/2022

Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ về Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 18/5/2021.

    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2021 và thay thế công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS.


    Tại quyết định này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện điều khoản chuyển tiếp nhằm xử lý đối với các trường hợp đã đăng ký tờ khai trước ngày quyết định này có hiệu lực.

    Đối với các tờ khai hải quan đã đăng ký theo loại hình tương ứng trước ngày Quyết định này có hiệu lực, nếu có thay đổi mục đích sử dụng và đăng ký tờ khai hải quan mới thì sử dụng mã loại hình theo quy định tại Quyết định này kể từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

    Đối với các mã loại hình đã được quy định tại Quyết định này nhưng thủ tục hải quan chưa được quy định cụ thể tại các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính thì chưa thực hiện cho đến khi có quy định cụ thể.

    Những vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện cũng như đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về thống kê và quản lý hải quan theo quy định sẽ được giải quyết trong Quyết định 1357/QĐ-TCHQ này. Như mã A11, A12 cần phân loại rõ theo mục đích sử dụng của hàng hóa; mã A31 cần phân loại mục đích nhập khẩu trở lại để áp dụng chế độ quản lý phù hợp.

    Đối với các loại hình xuất khẩu, Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ quy định gồm 16 mã loại hình, trong đó giữ nguyên 5 mã; sửa đổi 10 mã; bổ sung một mã (mã C12: Hàng hóa từ kho ngoại quan xuất đi nước ngoài), đồng thời bãi bỏ 1 mã (mã E56: Xuất sản phẩm gia công giao hàng tại nội địa).

    Đối với các loại hình nhập khẩu, Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ quy định gồm 24 loại hình, trong đó giữ nguyên 6 mã; sửa đổi 16 mã bổ sung 2 mã gồm (A43: Nhập khẩu hàng hóa thuộc Chương trình ưu đãi thuế; A44: Nhập hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế).

    Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc thông báo công khai Quyết định này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để người khai hải quan biết, thực hiện.

 

LEGEND SHIPPING 
HEAD OFFICE:
260 Chu Van An Street, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 8428 35533596 (24lines)
Hotline 1: +84 934 132 356
Hotline 2: +84 949 935 340
Fax: 8428 35533509
Email: info@legend-shipping.com
HAI PHONG OFFICE:
No.3 Le Thanh Tong Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: 84225 3999679
Fax: 84225 3999569
Email: Lghp@legend-shipping.com

Bình luận