CỬA NGÕ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA MỚI TẠI MIỀN TRUNG

CỬA NGÕ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA MỚI TẠI MIỀN TRUNG

22/11/2022

𝐂𝐚̉𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮 𝐋𝐚𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐧𝐠𝐨̃ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 - 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧, 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 - 𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̉𝐢, đ𝐚̃ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲 𝐦𝐨̂, 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣, 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 - 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́.
𝐾𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛

𝐶𝑎̉𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢 𝐿𝑎𝑖 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔, 𝑐𝑜́ 𝑣𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖, 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑒̂́𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑙𝑜̣̂ 1𝐴, đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑛 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎𝑜 𝑡𝑜̂́𝑐 Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔 - 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎̃𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑢 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́, 𝑘ℎ𝑢 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑙𝑜̛́𝑛. 𝐶𝑢̃𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ 𝑛𝑜̛𝑖 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ Đ𝑜̂𝑛𝑔 - 𝑇𝑎̂𝑦.

𝐶𝑎̉𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢 𝐿𝑎𝑖 đ𝑎̃ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑏𝑎̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑎̣ 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣, 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑜̂̃𝑖 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛 𝑔𝑜́𝑖 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑐 đ𝑎 𝑐ℎ𝑢̉𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̉𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑖́, ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟, ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔,… 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 4 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑎̂́𝑛/𝑛𝑎̆𝑚. 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜 𝑏𝑎̃𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑘ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛, 𝑘ℎ𝑜 ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑜 𝑙𝑎̣𝑛ℎ, 𝑏𝑎̃𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟.

𝐺𝑖𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝑟𝑢́𝑡 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 đ𝑎 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐. 𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂ 𝑛𝑜̣̂𝑖 đ𝑖̣𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑢́ 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛, đ𝑎̂̉𝑦 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑖 đ𝑖̣𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑚𝑜̛̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑜̛̉ 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐, 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐, 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝐵𝑎̉𝑛, 𝐴̂́𝑛 Đ𝑜̣̂…

𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑜̛̉ 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 365𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑝ℎ𝑖́𝑎 ℎ𝑎̣ 𝑙𝑢̛𝑢 đ𝑒̂̉ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝑏𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 đ𝑜́𝑛 𝑡𝑎̀𝑢 50.000 𝑡𝑎̂́𝑛. Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡, 𝑥𝑎́𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑚𝑢̃𝑖 đ𝑜̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑎́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑙𝑎̀ ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛, 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑁𝑎𝑚 đ𝑎𝑛𝑔 𝑥𝑢́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 𝑞𝑢𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢 𝐿𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝐼; đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑙𝑢𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̛́𝑖 𝐶𝑢̛̉𝑎 𝐿𝑜̛̉ đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡𝑎̀𝑢 𝑡𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖; 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̉𝑖, 𝑘ℎ𝑢 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖, 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑟𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̛̉𝑎 𝑛𝑔𝑜̃ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔, 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑟𝑎 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑇𝑎̂𝑦 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛, 𝐿𝑎̀𝑜, 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑢𝑐ℎ𝑖𝑎.

Đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔

 𝐶𝑎̉𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢 𝐿𝑎𝑖 𝑐𝑜́ 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 “𝑐ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔” 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑇𝐻𝐴𝐶𝑂. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̂ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑜̂ 𝑡𝑜̂, 𝑙𝑖𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛… 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝐻𝐴𝐶𝑂 đ𝑒̂̀𝑢 đ𝑎̣̆𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑣𝑜̉ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 𝑙𝑢̛𝑢 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́, 𝑟𝑢́𝑡 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛, 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑘𝑒́𝑝 𝑐ℎ𝑜 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔. 𝐶𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢𝑛𝑔 - 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 - 𝑇𝑎̂𝑦 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 - 𝐿𝑎̀𝑜 - 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑢𝑐ℎ𝑖𝑎 (𝑛𝑜̛𝑖 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛, đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑡𝑢̛, 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡); 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑁𝑎𝑚 - 𝐵𝑎̆́𝑐 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 𝑙𝑢̛𝑢. 

𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢 𝐿𝑎𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑎́𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢, 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑇ℎ𝑒́𝑝 𝐻𝑜̀𝑎 𝑃ℎ𝑎́𝑡, 𝑀𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑛𝑖𝑢𝑚 𝐹𝑢𝑟𝑛𝑖𝑡𝑢𝑟𝑒,…𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑦́ 𝐼/2021, ℎ𝑜̛𝑛 10.800 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑙𝑖𝑛ℎ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛, 1.500 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛, 17.200 𝑡𝑎̂́𝑛 𝑑𝑎̆𝑚 𝑔𝑜̂̃ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎̉𝑛𝑔. 𝑆𝑎̉𝑛 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜́𝑎 𝑛𝑎̆𝑚 2021 𝑞𝑢𝑎 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑑𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑎̣𝑡 4 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑎̂́𝑛 (𝑡𝑎̆𝑛𝑔 53% 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑎̆𝑚 2020).

𝑉𝑜̛́𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑇𝐻𝐴𝐶𝑂 𝑣𝑎̀𝑜 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠, 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢 𝐿𝑎𝑖 ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑒̣𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑦𝑒̂́𝑡 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑒̃𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̉𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐, 𝑡ℎ𝑢 ℎ𝑢́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜́ 𝑐𝑎́𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔.


News: 10/06/2021

LEGEND SHIPPING 
HEAD OFFICE:
260 Chu Van An Street, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 8428 35533596 (24lines)
Hotline 1: +84 934 132 356
Hotline 2: +84 949 935 340
Fax: 8428 35533509
Email: info@legend-shipping.com
HAI PHONG OFFICE:
No.3 Le Thanh Tong Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: 84225 3999679
Fax: 84225 3999569
Email: Lghp@legend-shipping.com


 

Bình luận