Tin tức

Tin tức từ Công ty LEGEND INTERNATION SHIPPING

 • 5 THÁNG ĐẦU NĂM, TRUNG QUỐC ĐỨNG ĐẦU VỀ THU MUA SẮT THÉP VIỆT NAM

  𝑻𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 đ𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒖 𝒗𝒆̂̀ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̣ 𝒔𝒂̆́𝒕, 𝒕𝒉𝒆́𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒈𝒂̂̀𝒏 1,1 𝒕𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒂̂́𝒏, 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒈𝒂̂́𝒑 đ𝒐̂𝒊 𝒔𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒌𝒚̀ 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒈𝒐𝒂́𝒊 (570 𝒏𝒈𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒂̂́𝒏). 𝑻𝒉𝒂̣̂𝒎 𝒄𝒉𝒊́ 𝒎𝒖̛́𝒄 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒐̀𝒏 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒉𝒐̛𝒏 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 5 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 2019, 𝒌𝒉𝒊 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒖̛̀ 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒗𝒂̀𝒐 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒈 66 𝒏𝒈𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒂̂́𝒏 𝒔𝒂̆́𝒕, 𝒕𝒉𝒆́𝒑. 

  5 THÁNG ĐẦU NĂM, TRUNG QUỐC ĐỨNG ĐẦU VỀ THU MUA SẮT THÉP VIỆT NAM
 • THIẾT LẬP CÁC ĐƠN VỊ DỰ PHÒNG, KHÔNG ĐỂ GIÁN ĐOẠN THÔNG QUAN HÀNG HÓA

  𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐮̣𝐜 𝐇𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐚̣𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐮̣𝐜 𝐡𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐢̉𝐧𝐡, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐛𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐤𝐞́𝐩 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐜𝐨́ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉, đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐮𝐨̂́𝐭. 𝐓𝐡𝐞𝐨 đ𝐨́, 𝐜𝐚́𝐜 đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐛𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐝𝐮̛̣ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐯𝐮̣ 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨́ 𝐬𝐮̛̣ 𝐜𝐨̂́.

  THIẾT LẬP CÁC ĐƠN VỊ DỰ PHÒNG, KHÔNG ĐỂ GIÁN ĐOẠN THÔNG QUAN HÀNG HÓA
 • IRAQ TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU DẦU

  𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐇𝐚̃𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐧 𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐲̃, 𝐈𝐫𝐚𝐪 𝐬𝐞̃ 𝐬𝐨̛́𝐦 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐛𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̀𝐮 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐛𝐚̣̂𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭, 𝐧𝐡𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐝𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐞̂́.

  IRAQ TĂNG CƯỜNG XUẤT KHẨU DẦU
 • QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU LÔ HÀNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN

  𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐫𝐚̃𝐢, 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐪𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐥𝐨̂ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐚 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨? 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃 𝐒𝐇𝐈𝐏𝐏𝐈𝐍𝐆 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐝𝐚𝐮 đ𝐚̂𝐲 𝐧𝐡𝐞́!

  QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU LÔ HÀNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN
 • CỬA NGÕ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA MỚI TẠI MIỀN TRUNG

  𝐂𝐚̉𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮 𝐋𝐚𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐧𝐠𝐨̃ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 - 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧, 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 - 𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐇𝐚̉𝐢, đ𝐚̃ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲 𝐦𝐨̂, 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐮𝐨̂̃𝐢 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣, 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐮̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 - 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́.

  CỬA NGÕ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA MỚI TẠI MIỀN TRUNG
 • TRONG THÁNG 5 XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ĐẠT 53,5 TỶ USD

  𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐬𝐨̂́ 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐮̛̀ 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐜𝐮̣𝐜 𝐇𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐚𝐧, 𝟓 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐚́ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐝𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐚̣𝐭 𝟐𝟔𝟏,𝟕𝟓 𝐭𝐲̉ 𝐔𝐒𝐃, 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝟑𝟑,𝟐% 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐤𝐲̀ 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎. 𝐗𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚 𝐜𝐮̉𝐚 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟏 𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐚̣𝐭 𝟓𝟑,𝟓 𝐭𝐲̉ 𝐔𝐒𝐃, 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝟏,𝟓% 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜.

  TRONG THÁNG 5 XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA ĐẠT 53,5 TỶ USD