5 THÁNG ĐẦU NĂM, TRUNG QUỐC ĐỨNG ĐẦU VỀ THU MUA SẮT THÉP VIỆT NAM

5 THÁNG ĐẦU NĂM, TRUNG QUỐC ĐỨNG ĐẦU VỀ THU MUA SẮT THÉP VIỆT NAM

22/11/2022

𝑻𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 đ𝒖̛́𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒖 𝒗𝒆̂̀ 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̣ 𝒔𝒂̆́𝒕, 𝒕𝒉𝒆́𝒑 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒈𝒂̂̀𝒏 1,1 𝒕𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒕𝒂̂́𝒏, 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒈𝒂̂́𝒑 đ𝒐̂𝒊 𝒔𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒌𝒚̀ 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒈𝒐𝒂́𝒊 (570 𝒏𝒈𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒂̂́𝒏). 𝑻𝒉𝒂̣̂𝒎 𝒄𝒉𝒊́ 𝒎𝒖̛́𝒄 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒐̀𝒏 𝒍𝒐̛́𝒏 𝒉𝒐̛𝒏 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒐 𝒗𝒐̛́𝒊 5 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 đ𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒂̆𝒎 2019, 𝒌𝒉𝒊 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒕𝒖̛̀ 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒗𝒂̀𝒐 𝒌𝒉𝒐𝒂̉𝒏𝒈 66 𝒏𝒈𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒂̂́𝒏 𝒔𝒂̆́𝒕, 𝒕𝒉𝒆́𝒑. 
𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑘𝑒̂ 𝑡𝑢̛̀ 𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̣𝑐 𝐻𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛, 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 đ𝑎̃ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 4,88 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑎̂́𝑛 𝑠𝑎̆́𝑡 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑣𝑎̀ đ𝑎̣𝑡 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 3,61 𝑡𝑦̉ 𝑈𝑆𝐷 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑛𝑎̀𝑦. 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑎̆𝑚 2020, 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 61,6 % 𝑣𝑒̂̀ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 117 𝑣𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣.

𝑅𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 5/2021, 𝑠𝑜̂́ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑎̆́𝑡 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑟𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ đ𝑎̣𝑡 980.000 𝑡𝑎̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑘𝑖𝑚 𝑛𝑔𝑎̣𝑐ℎ 833 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑈𝑆𝐷, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 8,2% 𝑣𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 4. 

𝐾ℎ𝑜̂́𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑜́𝑚 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 5 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑠𝑎̆́𝑡 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝐸𝑈, 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐, 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑢𝑐ℎ𝑖𝑎, 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑦𝑠𝑖𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑀𝑒𝑥𝑖𝑐𝑜. 

𝑇ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 đ𝑢̛́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑒̂̀ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̣ 𝑠𝑎̆́𝑡, 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑔𝑎̂̀𝑛 1,1 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑎̂́𝑛, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑎̂́𝑝 đ𝑜̂𝑖 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑘𝑦̀ 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑎́𝑖 (570 𝑛𝑔ℎ𝑖̀𝑛 𝑡𝑎̂́𝑛). 𝑇ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖́ 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑜̛́𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 5 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 2019, 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑢̛̀ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑣𝑎̀𝑜 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 66 𝑛𝑔ℎ𝑖̀𝑛 𝑡𝑎̂́𝑛 𝑠𝑎̆́𝑡, 𝑡ℎ𝑒́𝑝. 

𝑇𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑙𝑎̀ 𝐸𝑈 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 713.000 𝑡𝑎̂́𝑛, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑔𝑎̂́𝑝 5 𝑙𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑘𝑦̀. 𝑀𝑒𝑥𝑖𝑐𝑜 đ𝑎̣𝑡 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑣𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑜̂́𝑖 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑚𝑢̛́𝑐 293.000 𝑡𝑎̂́𝑛, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 2,5 𝑙𝑎̂̀𝑛.

𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑦𝑠𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑒̣ 12,8% đ𝑎̣𝑡 322.000 𝑡𝑎̂́𝑛, 𝑐𝑜̀𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑢𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 1,5%, 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 584.000 𝑡𝑎̂́𝑛.

𝑀𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑠𝑎̆́𝑡 𝑡ℎ𝑒́𝑝 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑎́ 𝑚𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑙𝑦́ 𝑑𝑜 𝑡𝑢̛̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑜. 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐵𝑜̣̂ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑥𝑒𝑚 𝑥𝑒́𝑡 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̣ 𝐶ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢̉ ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑠𝑎̆́𝑡 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑚𝑎̀ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̆̀𝑚 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑜̂̉𝑛 𝑔𝑖𝑎́. 

𝑉𝑒̂̀ 𝑙𝑦́ 𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑠𝑎̆́𝑡 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑙𝑜̛̣𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝐸𝑈 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑎́𝑐 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 - 𝐸𝑈 (𝐸𝑉𝐹𝑇𝐴). 𝑁ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 đ𝑎̃ 𝑡𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑜̛ ℎ𝑜̣̂𝑖 đ𝑎̂̉𝑦 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑢̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 𝑣𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑢𝑒̂́ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 đ𝑖̣𝑛ℎ.

𝑂̛̉ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖, 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 đ𝑎̀ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑚𝑢𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢̣ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 6 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡𝑎̂́𝑛, đ𝑎̣𝑡 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 4,64 𝑡𝑦̉ 𝑈𝑆𝐷. 𝑇𝑎̆𝑛𝑔 9,2% 𝑣𝑒̂̀ 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 37,9% 𝑣𝑒̂̀ 𝑘𝑖𝑚 𝑛𝑔𝑎̣𝑐ℎ 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛𝑎̆𝑚 𝑛𝑔𝑜𝑎́𝑖. 

𝑉𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑚𝑎̣̆𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̣𝑐 𝐻𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑒̂𝑚, 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 5 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎 đ𝑎̣𝑡 54,46 𝑡𝑦̉ 𝑈𝑆𝐷, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 0,2% 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 đ𝑜́, 𝑘𝑖𝑚 𝑛𝑔𝑎̣𝑐ℎ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 đ𝑎̣𝑡 26,19 𝑡𝑦̉ 𝑈𝑆𝐷, 𝑡ℎ𝑎̂́𝑝 ℎ𝑜̛𝑛 1,3% 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 4, 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎̉𝑚 357 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑈𝑆𝐷; 𝑘𝑖𝑚 𝑛𝑔𝑎̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑜̛̉ 𝑚𝑢̛́𝑐 28,27 𝑡𝑦̉ 𝑈𝑆𝐷, 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 1,8%, 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔  492 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑈𝑆𝐷. 

News: 22.06.2021

 
LEGEND SHIPPING 
HEAD OFFICE:
260 Chu Van An Street, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 8428 35533596 (24lines)
Hotline 1: +84 934 132 356
Hotline 2: +84 949 935 340
Fax: 8428 35533509
Email: info@legend-shipping.com
HAI PHONG OFFICE:
No.3 Le Thanh Tong Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: 84225 3999679
Fax: 84225 3999569
Email: Lghp@legend-shipping.com

 

Bình luận