HÀN QUỐC MỞ TUYẾN VẬN TẢI CONTAINER MỚI ĐẾN VIỆT NAM

HÀN QUỐC MỞ TUYẾN VẬN TẢI CONTAINER MỚI ĐẾN VIỆT NAM

21/11/2022

𝑽𝒊𝒆̣̂𝒄 𝑯𝒂̀𝒏 𝑸𝒖𝒐̂́𝒄 𝒎𝒐̛̉ 𝒕𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒂̉𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒊𝒏𝒆𝒓 𝒎𝒐̛́𝒊 đ𝒆̂́𝒏 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒔𝒆̃ 𝒕𝒂̣𝒐 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒉𝒖𝒂̣̂𝒏 𝒍𝒐̛̣𝒊 𝒉𝒐̛𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒂́𝒄 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒂̆𝒏𝒈 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒔𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈.

     𝑁𝑔𝑎̀𝑦 24/5/2021, 𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝐶𝑎̉𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝐼𝑛𝑐ℎ𝑒𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 đ𝑎̃ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡ℎ𝑎́𝑐 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐ℎ𝑒𝑜𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚.

    Đ𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́, 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑁𝑒𝑤 𝐾𝑜𝑟𝑒𝑎 𝑇ℎ𝑎𝑖𝑙𝑎𝑛𝑑, 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐ℎ𝑒𝑜𝑛, đ𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑐ả𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐, 𝐻𝑜𝑛𝑔 𝐾𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 đ𝑎̣𝑖 𝑙𝑢̣𝑐 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑒𝑚 𝐶ℎ𝑎𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑘𝑜𝑘 𝑜̛̉ 𝑇ℎ𝑎́𝑖 𝐿𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑢́𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑇𝑎̂𝑛 𝐶𝑎̉𝑛𝑔 𝐶𝑎́𝑡 𝐿𝑎́𝑖 𝑜̛̉ 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑛𝑎𝑚 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚.

    𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑎̀𝑢 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜́ 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑐ℎ𝑜̛̉ 1.500-1.600 𝑇𝐸𝑈 𝑐ℎ𝑎̣𝑦 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂̀𝑛 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛. 𝐶𝑎́𝑐 𝑡𝑎̀𝑢 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻 𝑉𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐, 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻 𝑉𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝐶ℎ𝑢𝑛 𝐾𝑦𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻 𝑉𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑁𝑎𝑚𝑠𝑢𝑛𝑔.

    𝑇𝑎̣̂𝑝 đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑉𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝐼𝑛𝑐ℎ𝑒𝑜𝑛 𝑘𝑦̀ 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑜́𝑝 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑢́𝑐 đ𝑎̂̉𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑣𝑎̀ Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝑁𝑎𝑚 𝐴́. 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑜́, 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 8/2016, 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑎̉𝑛𝑔 𝑁𝑎𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 đ𝑎̃ 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝐶ℎ𝑢 𝐿𝑎𝑖 - 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛, 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑇𝑎𝑚 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐ℎ𝑒𝑜𝑛 𝑡𝑎̣𝑖 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐.

    Đ𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́, 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑇𝑎𝑚 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 𝐶ℎ𝑢 𝐿𝑎𝑖 - 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐻𝑎̉𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝐾ℎ𝑢 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́ 𝑚𝑜̛̉ 𝐶ℎ𝑢 𝐿𝑎𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐ℎ𝑒𝑜𝑛. 𝐶𝑎̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑝ℎ𝑒́𝑝 𝑡𝑎̀𝑢 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 20.000 𝐷𝑊𝑇 (𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̉𝑖) 𝑟𝑎 𝑣𝑎̀𝑜 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑎̀𝑢 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 1.000 𝑇𝐸𝑈, 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑎̀𝑢.

    𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖 𝑇𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 - 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 (𝑉𝐾𝐹𝑇𝐴) đ𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢́𝑐 đ𝑎̂̉𝑦 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖 𝑣𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑠𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑘𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑘ℎ𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘𝑦́ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑎̆𝑚 2015. 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑎̀ đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖 𝑡𝑎̣𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑢 𝐴́ 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́ ℎ𝑎𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑢 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐.

    𝑇ℎ𝑒𝑜 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐾𝑜𝑟𝑒𝑎, 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 đ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡𝑢̣𝑐 𝑡𝑎̆𝑛𝑔. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̉𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑏𝑎 𝑐𝑢̉𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑢 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑣𝑎̀ 𝐻𝑜𝑎 𝐾𝑦̀ 𝑘𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑎̆𝑚 2017. 𝑁𝑎̆𝑚 2020, 𝑘𝑖𝑚 𝑛𝑔𝑎̣𝑐ℎ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 đ𝑎̣𝑡 48,51 𝑡𝑦̉ 𝑈𝑆𝐷. 𝑁𝑎̆𝑚 2020 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 3.324 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝐻𝑎̀𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑣𝑎̀ 2.233 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐.


News: 2.6.2021

LEGEND SHIPPING 
HEAD OFFICE:
260 Chu Van An Street, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 8428 35533596 (24lines)
Hotline 1: +84 934 132 356
Hotline 2: +84 949 935 340
Fax: 8428 35533509
Email: info@legend-shipping.com
HAI PHONG OFFICE:
No.3 Le Thanh Tong Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: 84225 3999679
Fax: 84225 3999569
Email: Lghp@legend-shipping.com

Bình luận