QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU LÔ HÀNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN

QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU LÔ HÀNG CONTAINER ĐƯỜNG BIỂN

21/11/2022

𝐕𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐯𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐫𝐚̃𝐢, 𝐯𝐚̣̂𝐲 𝐪𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐥𝐨̂ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐚 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐚̀𝐨? 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃 𝐒𝐇𝐈𝐏𝐏𝐈𝐍𝐆 𝐭𝐢̀𝐦 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐝𝐚𝐮 đ𝐚̂𝐲 𝐧𝐡𝐞́!
    𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̀𝑦, 𝑡𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑎́𝑖 𝑞𝑢𝑎́𝑡 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑖 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚, 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎́. 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑛, 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚: 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛, 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎́, 𝑘ℎ𝑜 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑜̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑜, ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑜́𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖, 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢. 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̉𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑜̂̃𝑖 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎́𝑛 (𝑆ℎ𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟) đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑢𝑎 (𝐶𝑜𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒𝑒)

    𝑃ℎ𝑎̂̀𝑛 𝐹𝑟𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 𝐹𝑜𝑤𝑎𝑟𝑑𝑒𝑟 (𝐹𝑊𝐷) 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑢̛̃ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 (ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦) 𝑙𝑎̀𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑒̂̀ 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑡𝑎̉𝑖 (𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑔) - 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑎̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ (𝑎𝑖𝑟, 𝑠𝑒𝑎), 𝑑𝑖𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎́, 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑖 đ𝑖̣𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 (𝑥𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡, 𝑥𝑒 𝑡𝑎̉𝑖)... 𝐻𝑎𝑦 𝑡𝑜́𝑚 𝑡𝑎̆́𝑡 𝑙𝑎̣𝑖, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝐹𝑊𝐷 𝑠𝑒̃ 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 ℎ𝑎𝑖 𝑚𝑎̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛.
𝑄𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑙𝑜̂ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛

    𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡𝑢̛ 𝑑𝑢𝑦 𝑣𝑒̂̀ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑆ℎ𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 (𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎́) 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑁𝐸𝐸 𝑙𝑎̀ 𝑥𝑜𝑛𝑔. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑢̛ 𝑑𝑢𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 đ𝑖  𝑣𝑎̀ 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝 ℎ𝑜̛𝑛.

    Đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑎 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜̂̃𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑃𝑂𝐿, 𝑠𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑘𝑒́𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜̂̃𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑒̂̀ 𝑐ℎ𝑜̂̃ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑆ℎ𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 đ𝑜́𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔. 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎̃ 𝑥𝑒̂́𝑝 đ𝑎̂̀𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑃𝑂𝐿 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̀𝑢 𝑙𝑒̂𝑛ℎ đ𝑒̂𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛. 𝑇𝑜̛́𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑏𝑒̂́𝑛 𝑃𝑂𝐷 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑁𝐸𝐸 đ𝑒̂̉ 𝑑𝑜̛̃ ℎ𝑎̀𝑛𝑔. 𝐶𝑁𝐸𝐸 𝑑𝑜̛̃ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑜̉ 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜̂̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑃𝑂𝐷  đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑜̂ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢. 𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢.

𝑃ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢
Đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑎 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑏𝑎̆́𝑡 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑆ℎ𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟:
1. 𝑆ℎ𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒̃ 𝑘𝑦́ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑁𝐸𝐸 𝑚𝑜̣̂𝑡 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́. 𝑆𝑎𝑢 đ𝑜́ 𝑆ℎ𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑜𝑚 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑢̛̉𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔, 𝐶𝑁𝐸𝐸 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛. 
2. 𝑆ℎ𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒̃ đ𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐹𝑊𝐷 1 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑣𝑜̉ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑟𝑜̂̃𝑛𝑔, 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜́ 𝐹𝑊𝐷 1 𝑠𝑒̃ đ𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑜𝑜𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑣𝑜̉ 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜̂̃𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ ℎ𝑎̃𝑛𝑔 𝑡𝑎̀𝑢
3. 𝑆ℎ𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑣𝑜̉ 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜̂̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑘𝑒́𝑜 𝑣𝑜̉ 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡𝑢̛̀ 𝑃𝑂𝐿 𝑣𝑒̂̀ đ𝑒̂́𝑛 𝑘ℎ𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝐿𝑜̛̣𝑖 𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑘𝑒́𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑣𝑒̂̀ đ𝑜́𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́.
4. 𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑆ℎ𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 đ𝑜́𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 (𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑖 đ𝑖̣𝑎) 𝐶𝑜𝑛𝑡 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̂́𝑛 𝑃𝑂𝐿 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎́ đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢
5. 𝐻𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̀𝑢, 𝑙𝑒̂𝑛ℎ đ𝑒̂𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛. 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑃𝑂𝐷.
6. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛ℎ đ𝑒̂𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑆ℎ𝑖𝑝𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑒̃ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑏𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑎̀𝑖 𝑡𝑖́𝑛ℎ, 𝑏𝑜̣̂ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝐶𝑁𝐸𝐸 đ𝑒̂̉ 𝐶𝑁𝐸𝐸 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 (𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑠𝑒̃ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑣𝑎̀𝑜 ℎ𝑜̛̣𝑝 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑜𝑎́𝑛 𝑐ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑡𝑢̛̀ 30-45 𝑛𝑔𝑎̀𝑦)
7. 𝐾ℎ𝑖 𝑡𝑎̀𝑢 đ𝑎̃ 𝑐𝑎̣̂𝑝 𝑏𝑒̂́𝑛 𝑃𝑂𝐷, 𝐶𝑁𝐸𝐸 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 ℎ𝑜𝑎̣̆𝑐 𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝐹𝑊𝐷 2 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑘𝑒́𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑢̛́𝑎 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑜 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑁𝐸𝐸 
8. 𝐶𝑁𝐸𝐸 𝑘𝑒́𝑜 𝑣𝑒̂̀ 𝑘ℎ𝑜, 𝑑𝑜̛̃ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖 𝑣𝑜̉ 𝐶𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑜̂̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑃𝑂𝐷
𝑇𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑎𝑦 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 đ𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑡𝑎̣𝑖 𝑚𝑜̣𝑖 𝑐𝑎̉𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖. 𝑀𝑒𝑙𝑜𝑑𝑦 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑏𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑜̣𝑐 đ𝑎̃ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 ℎ𝑜̛𝑛 𝑣𝑒̂̀ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢𝑜̂̃𝑖 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠.

 
LEGEND SHIPPING 
HEAD OFFICE:
260 Chu Van An Street, Ward 26, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: 8428 35533596 (24lines)
Hotline 1: +84 934 132 356
Hotline 2: +84 949 935 340
Fax: 8428 35533509
Email: info@legend-shipping.com
HAI PHONG OFFICE:
No.3 Le Thanh Tong Street, May To Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Vietnam
Tel: 84225 3999679
Fax: 84225 3999569
Email: Lghp@legend-shipping.com

Bình luận